Monthly Archives: Сентябрь 2013

הובלת מקרר בהרצליה

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בהרצליה

החברה שלנו מספקת שירותי אחסנה מתקדמים ברמה הגבוהה ביותר כבר 37 שנה.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 194.68 ל-215.51 ₪ בין 185.53 ל-203.62 ₪ בין 185.51 ל-204.69 ₪ בין 164.92 ל-184.29 ₪ בין 165.15 ל-184.20 ₪ לקומה 0
בין 194.13 ל-215.48 ₪ בין 193.67 ל-215.92 ₪ בין 185.94 ל-204.81 ₪ בין 185.64 ל-204.18 ₪ בין 165.46 ל-185.54 ₪ לקומה 1
בין 205.73 ל-224.21 ₪ בין 205.73 ל-224.56 ₪ בין 193.99 ל-213.76 ₪ בין 183.78 ל-203.17 ₪ בין 185.65 ל-204.76 ₪ לקומה 2
בין 215.91 ל-233.80 ₪ בין 215.29 ל-235.79 ₪ בין 205.88 ל-225.32 ₪ בין 193.49 ל-214.59 ₪ בין 184.98 ל-203.49 ₪ לקומה 3
בין 235.46 ל-253.15 ₪ בין 214.31 ל-234.39 ₪ בין 205.41 ל-224.20 ₪ בין 193.55 ל-214.59 ₪ בין 195.24 ל-213.39 ₪ לקומה 4