Monthly Archives: Сентябрь 2012

הובלת מקרר בחולון

הובלת מקררים בלי מעלית מחיר ממוצע להובלת מקרר בחולון

החברה שלנו מאוד מנוסה באחסנה, אריזה והובלה של רהיטים שונים ומראות גדולות החל משנת 1995.

לקומה 4 לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 הובלת מקרר 500 ליטר
בין 195.28 ל-215.29 ₪ בין 183.47 ל-205.74 ₪ בין 185.68 ל-205.70 ₪ בין 164.42 ל-183.44 ₪ בין 164.85 ל-183.57 ₪ לקומה 0
בין 194.20 ל-214.37 ₪ בין 193.26 ל-213.94 ₪ בין 185.70 ל-203.42 ₪ בין 183.59 ל-205.14 ₪ בין 165.22 ל-185.25 ₪ לקומה 1
בין 203.38 ל-224.57 ₪ בין 204.49 ל-224.51 ₪ בין 195.58 ל-214.80 ₪ בין 185.37 ל-204.19 ₪ בין 184.28 ל-205.78 ₪ לקומה 2
בין 213.44 ל-235.63 ₪ בין 215.90 ל-233.39 ₪ בין 203.39 ל-225.81 ₪ בין 195.76 ל-215.47 ₪ בין 184.67 ל-205.97 ₪ לקומה 3
בין 234.62 ל-254.57 ₪ בין 213.63 ל-234.83 ₪ בין 203.87 ל-224.57 ₪ בין 195.97 ל-213.32 ₪ בין 195.70 ל-213.57 ₪ לקומה 4